Protokoll

Umeå Waldorfskolas föräldraförening

Dagordning till årsmötet den 23 februari 2016

 

- Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare

 

- Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning

 

- Fastställande av dagordning

 

- Verksamhetsberättelsens godkännande

 

- Ekonomisk redogörelse, resultat- /balansräkning

 

- Revisionsberättelsens godkännande

 

- Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

 

- Val av styrelseledamöter

 

- Val av revisorer samt suppleanter

 

- Vid behov val av revisor samt suppleant till Stiftelsen Umeå Waldorfskola

 

- Val av representant till Sveriges Fria Waldorfskolors Föräldraförening, eller motsvarande intresseorganisation vid behov

 

- Medlemsavgiftens bestämmande

 

- Övriga ärenden

 

• Swish

 

 

•ev bankbyte

 

 

•mynthantering inför julbasaren

 

 

•Hemsidan, kostnad och hantering. Vem ska ta över eller ska den avvecklas?

 

 

•Lämna över Uwffs nyckel

 

 

Varmt välkomna!

 

 

Copyright © All Rights Reserved