Om Uwff

Umeå Waldorfskolas föräldraförening

Vad gör UWFF?

Föräldraföreningen finns för att värna Waldorfpedagogik och Umeå Waldorfskolas utveckling. Vi är även en informationskanal och ett dialogforum för föräldrarna. Föreningen träffar regelbundet företrädare för skolan för att diskutera frågor som rör skolan, medarbetarna, eleverna och föräldrarna. Föräldraföreningen kallar även alla klassråd till föräldraföreningens klassrådsmöten. Samtliga föräldrar på skolan bjuds också in till öppna möten där vi kan samlas kring waldorfpedagogiska frågor i den dagliga verksamheten.

Uwff initierar och finansierar förbättringar av inne- och utemiljön på skolan där önskemålen från skolans klasser och medarbetare och från föräldrarna i klasserna ligger till grund för arbetet. En arbetsdag där alla bjuds in arrangeras under våren.

 

Uwff har också gjort det ekonomiskt möjligt med fina och viktiga friluftsdagar för skolans samtliga klasser.

Uwff medfinansierar och deltar i förberedelsearbetet inför inspirationsdagar för alla som är intresserade av Waldorfrelaterade frågor, med spännande gäster som bl.a. håller föredrag.

Julbasaren är den årliga marknaden som av tradition arrangeras av föräldrar och elever. Uwff är den sammanhållande länken för arbetet. Tillsammans deltar man i arbetet för att skapa hantverk, bakverk och mat till Julbasarens olika aktiviteter. Skolans pedagoger arrangerar en utställning kring skolan verksamhet.

Vanliga inslag på basaren är fiskdammen för de mindre barnen, kak, mat och godisbodar, kransförsäljning, julkafe, wienercafe, restaurang, företagsmarknad och pysselbod.

Copyright © All Rights Reserved