Föreningens stadgar

Umeå Waldorfskolas föräldraförening

Stadgar för Umeå Waldorfskolas Föräldraförening (UWFF)

 

Antagna vid årsmötet den 9:e maj 2005.

 

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Umeå Waldorfskolas Föräldraförening. Den är en religiöst och politiskt obunden allmännyttig ideell förening med säte i Umeå (org.nr. 8940001-2795).

 

§ 2 Föreningens målsättning och uppgifter

Föreningens målsättning är att skapa bästa möjliga betingelser för att waldorfpedagogik genomföres i enlighet med § 2 i Stiftelsen Umeå Waldorfskolas stadgar:”Stiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet efter de riktlinjer som Rudolf Steiner angav för Waldorfpedagogik och därigenom bidra till den pedagogiska utvecklingen.” Detta att främja en kulturimpuls och att därmed bidra till uppfostran, vård och utbildning av barn och ungdom inom ramen för målsättningsparagrafen skall föreningen göra genom att:

verka för samhörighet och arbetsgemenskap i relationen elever-lärare- föräldrar,

verka för att elevernas fostran blir till en gemensam angelägenhet för föräldrar och lärare, samarbeta med stiftelsen i ekonomiska, administrativa och sociala frågor, i samverkan med stiftelsen bygga upp positiva och utvecklande relationer med skolväsendet och andra myndigheter samt allmänheten.

 

§ 3 Föreningens arbetsformer

Föreningens strävan är, att målmedvetet finna arbetsformer som utgår från att alla medlemmars erfarenheter är väsentliga och behövs i det gemensamma arbetet.Allt arbete inom föreningen bör präglas av en osjälvisk och problemlösande inställning. I allt beslutsfattande bör samförstånd eftersträvas; formellt röstningsförfarande bör således endast i undantagsfall tillämpas. Arbetsorganisationen kännetecknas av en liten organisationskärna (§ 5), som tillsätts formellt och med täta personbyten. Denna kärna omges av olika arbetsgrupper och kommittéer, vilka är av såväl permanent som av mera tillfällig och spontan karaktär, allt efter behov och initiativ, som enskilda eller flera föräldrar tar.

 

§ 4 Medlemskap och medlemsavgift

Medlemskap är öppet för envar som kan förväntas verka i och för föreningen i den anda som anges i stadgarna. Ansökan om inträde prövas, liksom anmälan om utträde administreras av styrelsen efter anmodan från sökanden. Medlemskap är knutet till en av årsmötet beslutad medlemsavgift som varje medlem betalar till föreningen på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 

§ 5 Föreningens möten, organisationskärna och beslutsfördelning

I samråd med föreningsmöten (§ 5.1) och rådgivande möten organiseras och leds föreningens aktiviteter av en styrelse (§ 5.2) i nära samarbete med klassråden (§ 5.8) och medlemmarna (§ 4) i den anda som anges i § 3 för föreningens arbetsformer för uppfyllande av ändamålsparagrafen, § 2.

 

§ 5.1 Föreningsmötet

Föreningens samtliga medlemmar skall av styrelsen kallas till föreningsmöte, föreningens högsta beslutande församling, minst en gång per termin. Vid föreningsmöte under våren (årsmötet) före utgången av februari månad skall styrelsen för det kommande verksamhetsåret väljas. Kallelse med dagordning skall förmedlas minst 14 dagar före mötesdatum.

Föreningsmedlemmarna kan då behov föreligger kallas till rådgivande möte, rådslag. Kallelse skall förmedlas minst 7 dagar före mötesdatum.

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas:

- Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare

- Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning

- Fastställande av dagordning

- Verksamhetsberättelsens godkännande

- Ekonomisk redogörelse, resultat- /balansräkning

- Revisionsberättelsens godkännande

- Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

- Val av styrelseledamöter

- Val av revisorer samt suppleanter

- Vid behov val av revisor samt suppleant till Stiftelsen Umeå Waldorfskola

- Val av representant till Sveriges Fria Waldorfskolors Föräldraförening, eller motsvarande intresseorganisation vid behov

- Medlemsavgiftens bestämmande

- Övriga ärenden

 

 

§ 5.2 Styrelsen

Föreningens styrelse skall bestå av minst 3 ordinarie ledamöter: Ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av medlemmarna är närvarande. Till styrelsens sammanträden kan klassråden (§ 5.8) adjungeras. Över styrelsens beslut skall protokoll föras. Styrelsen har inför årsmötet att avge skriftlig verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna årets föreningsaktiviteter.

Föräldraföreningens styrelse har som huvuduppgift att organisera och leda föreningsarbete i den anda som föreskrivs i § 3.

Därutöver har föräldraföreningens styrelse som uppgift att i samråd med lärarkollegiet vid Stiftelsen Umeå Waldorfskola välja en valberedning som till skolstiftelsens årsmöte har att lägga fram förslag på Stiftelseråd för det kommande verksamhetsåret, att antas eller förkastas i sin helhet av stiftelsens årsmöte, i vilket styrelsen för föräldraföreningen ingår tillsammans med lärarkollegiet, stiftarna och övriga ledamöter i Stiftelserådet.

 

§ 5.3 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser till firmatecknare; i regel ordförande och kassör var för sig.

 

§ 5.4 Val av styrelse och revisorer

Årsmötet väljer varje vår, efter förslag från valkommittén, halva antalet styrelsemedlemmar och revisorer för en period av två verksamhetsår.

Verksamhetsåret är 1.1- 31.12.

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utses två revisorer jämte suppleanter av föreningsmöte. Revisorerna har att avge skriftlig berättelse om sin granskning av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen som tillställts dem av styrelsen senast en månad före årsmötet.

 

§ 5.5 Val av revisor jämte suppleant

Val av revisor jämte suppleant för granskning (revision) av Stiftelsen Umeå Waldorfskolas räkenskaper och förvaltning

Årsmötet äger rätt att vid behov utse även en revisor jämte suppleant, som har till uppgift att tillsammans med en av lärarkollegiet utsedd revisor och stiftelsens kvalificerade revisor granska stiftelsens räkenskaper och förvaltning för en period av två verksamhetsår.

 

§ 5.6 Val av övriga funktionärer

Årsmötet väljer även vid behov en representant till Sveriges Fria Waldorfskolors Föräldraförening, eller motsvarande intresseorganisation för en period av två verksamhetsår.

 

§ 5.7 Valkommittén

Valkommittén föreslår till årsmötet styrelseledamöter, revisorer jämte suppleanter, liksom ”stiftelserevisor” jämte suppleant (§ 5.5) samt vid behov representant till Sveriges Fria Waldorfskolors Föräldraförening, eller motsvarande intresseorganisation.

Valkommittén, bestående av minst två medlemmar, väljs under sluten omröstning av ett föreningsmöte under hösten där var och en lägger sin röst på den person som de har förtroende för i denna fråga. De personer som fått flest röster bildar valkommitté.

Valkommittén har till uppgift att komponera en styrelse enligt följande riktlinjer:

1. Styrelsen skall innehålla personer med olika kvaliteter som tillsammans bildar en helhet för att arbeta för waldorfpedagogisk grundimpuls.

2. För att detta skall fungera är det viktigt att styrelsemedlemmarna kan arbeta tillsammans. Därför skall de som tillfrågas upplysas om vilka de personer som skall bilda styrelse är. Man säger därmed ja eller nej till helheten.

3. Eftersom endast delar av styrelsen byts ut varje år är det viktigt att även de som kvarstår blir tillfrågade om helheten.

 

§ 5.8 Föräldrarådet (Klassrådsrepresentantskapet) och klassråden

Klassrådsrepresentantskapet är sammansatt av två till ’klassråd’ utsedda föräldrar från varje klass. Dessa ombud, klassråd, väljs av föräldrarna i respektive klass för ett läsår i sänder på det sätt som föräldrarna själva finner lämpligt. Klassrådens arbete inriktas i första hand på klassernas ”inre” angelägenheter.Till uppgifterna hör att hålla sig underrättade om situationen i de enskilda klasserna och att organisera/bidra till klassvisa aktiviteter, liksom att förmedla information till och mellan klasserna.

Eftersom styrelsen och klassråden skall ha ett nära samarbete kan representantskapsmöten för klassråden hållas i anslutning till eller integrerade till styrelsemöten – allt efter behov och önskemål.

 

§ 6 Revidering av stadgar

Beslut om stadgeändringar bör präglas av den anda som omtalas i § 3. Dock skall minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande föreningsmöten besluta om ändring. Dessa möten skall utlysas 14 dagar i förväg och ha minst en månads mellanrum.

 

§ 7 Föreningens upplösning

För giltigt beslut om föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Besluten skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna. Skall föreningen upplösas skall dess behållna tillgångar överföras på en liknande organisation.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved